Modern Ukrainian artists

Home | Mykhailo Kolodko | Oleksa Novakivskyi | Maria Bashkirtseva | Ivan Handon | Mirtala Pylypenko | Alla Horska | Vladyslav Erko | Mykhailo Dmytrenko | Oleksandr Arkhypenko | Mykola Bidnyak | Anatoliy Kushch | Ivan Drahan | Gregor Kruk | Vasyl Lopata | Tetyana Kugay | Opanas Zalyvakha | Yaroslava Tkachuyk | Olha Kvasha

Anatoliy Kushch

Exhibition "Ukrainian kolo" of Ukrainian artist Anatoliy Kushch

The motives of the exhibition based on Ukrainian ancient legends.

anatoliy_kushch_ukraine_1.jpg

anatoliy_kushch_ukraine.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_3.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_5.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_7.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_21.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_23.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_25.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_27.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_34.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_36.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_39.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_43.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_45.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_54.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_63.jpg

anatoliy_kushch_ukraine_93.jpg